པར་དབང

དྲ་ངོས་འདིར་བཀོད་པའི་རྒྱུ་ཆ་མཐའ་དག་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་པར་དབང་ཁྲིམས་ཡིག་གི་སྲུང་སྐྱོའོག་ཡོད་སྟབས། བོད་ཀྱི་དུས་བབ་དང་གལ་སྲིད་ཚོགས་སྒེར་གསུམ་པ་ཞིག་གི་ཡིན་ན་དེའི་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པའི་སྔོན་ལ་བསྐྱར་སྐྲུན་དང་། བཟོ་བཅོས། ཚོང་བསྒྱུར། འགྲེམས་སྤེལ། བརྒྱུད་སྤྲོད། འགྲེམས་སྟོན། དཔར་འགྲེམས། རྒྱང་བསྲིང་སོགས་བྱ་མི་ཆོག རྒྱུ་ཆ་དེའི་སྟེང་གི་ལས་རྟགས་དང་ཚོང་རྟགས། མཆན་དང་མིང་རྟགས། པར་དབང་གི་རྟགས་བཅས་གསུབ་པ་དང་བཟོ་བཅོས་བྱ་མི་ཆོག

དུས་བབ་ལས་ཁུངས་ནས།