གསལ་བསྒྲགས།

༢༠༡༥/༠༣/༢༦   རིག་པ།(༠)

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཆེས་མཐོའི་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནས་ངོ་བཞེས་ཐོབ་པའི་ལྕགས་པོ་རིའི་དྲན་རྟེན་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་མཐོ་སློབ་ཁང་དུ་འདི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནང་སྨན་སློབ་སྐབས་བརྒྱད་པའི་ཁོངས་སློབ་མ་ཕོ་མོ་གྲྭ་བཙུན་ཁྱད་མེད་བསྡུ་བཞེས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

༢༠༡༥/༠༣/༢༠   རིག་པ།(༠)

༄༅། །མཁྱེན་དཔྱོད་ལྷག་བསམ་གྱིས་ཁུར་བླངས་ཤིང་ཞི་བདེའི་བདེན་དོན་ལ་བློ་ཁ་ཕྱོགས་པའི་རང་རེའི་ཤེས་ལྡན་པ་ཡོངས་ལ། ཆེད་ཞུ།

༢༠༡༥/༠༣/༠༩   རིག་པ།(༠)

བོད་རིགས་མཐོ་རིམ་སློབ་མའི་ཚོགས་ཆེན་ནི་སྐུ་ཞབས་རྡོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ཀྱིས་བསམ་འཆར་ལྟར་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༢༦ ཉིན་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ས་གནས་མངྒེ་ལོར་དུ་ཐོག་མར་འགོ་བཙུགས་ཤིང་

༢༠༡༥/༠༣/༠༤   རིག་པ།(༠)

Tibet Watch has a vacancy for a Researcher or Senior Researcher (depending on experience) at our field office in McLeod Ganj, Dharamsala.

༢༠༡༥/༠༢/༢༧   རིག་པ།(༠)

སཱ་ར་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་མ་གསར་བསྡུའི་གསལ་བསྒྲགས་ཁག་གཉིས།

༢༠༡༥/༠༢/༡༣   རིག་པ།(༠)

༄༅། །ནོར་ཝེ་བོད་ཀྱི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་བོད་སྐད་སྡེ་ཚན་ནང་གསར་འགོད་པ་གཅིག་གསར་བསྡུ་ཞུ་རྒྱུ་ལགས་ན། ཡིག་རྒྱུགས་ནང་ཞུགས་བློ་ཡོད་པ་རྣམས་ནས་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་པའི་མཚན་ཐོག་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ནང་ཚུད་སྙན་ཞུ་འབུལ་དགོས།

༢༠༡༥/༠༢/༡༢   རིག་པ།(༠)

༄༅། ། རྒྱ་ཆེའི་དད་ལྡན་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སྙན་དབང་དུ་ཞུ་གསོལ།

༢༠༡༥/༠༢/༡༠   རིག་པ།(༠)

༢༠༡༥/༠༢/༡༠   རིག་པ།(༠)

Bod-Kyi-Dus-Bab (Tibet Times) an independent Tibetan Language newspaper located at Gangchen Kyishong, Dharamsala invites application for Two Reporters and one Project Manager (1 year Contract)

༢༠༡༥/༠༢/༠༥   རིག་པ།(༠)

ཇི་ལྟར་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་ནས་ཡང་ཡང་གསོལ་བ་ཕུར་ཚུགས་སུ་བཏབ་དོན་བཞིན། ༧སྐྱབས་རྗེ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་དུ་ ༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༧ ནས་ཚེས་ ༡༧ བར་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་རྩ་བ་དང་

༢༠༡༥/༠༢/༠༥   རིག་པ།(༠)

བོད་རིགས་མཐོ་རིམ་སློབ་མའི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་དགུ་པ་དེ་ཉིད་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སྦེང་ལོར་དུ་ཡོད་པའི་༧ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་བ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༩ ནས་ ༡༤ བར་ཉིན་དྲུག་གི་རིང་ཚོགས་གཏན་ཁེལ་ཡོད།

༢༠༡༥/༠༢/༠༣   རིག་པ།(༠)

༄༅།། འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་སར་བཞུགས་པའི་དད་ལྡན་སེར་སྐྱ་ཡོངས་ཀྱི་སྙན་དབང་དུ།

 

༢༠༡༥/༠༡/༢༩   རིག་པ།(༠)

ཕྱི་སྡོད་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ “བོད་བཟོ་རྟཌ་ཅན་གྱི་གྱོན་ཆས་” ཐེངས་དང་པོ་དེ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ་དང་ཆབས་ཅིག “བོད་བཟོ་རྟཌ་ཅན་གྱི་གྱོན་ཆས་”འདི་བཞིན་གནའ་དེང་བོད་ཀྱི་མཛེས་བཟོ་གྱོན་ཆས་བཟོ་འཚོང་ཁང་ནས་གང་སར་འཚོང་འགྲེམས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

༢༠༡༥/༠༡/༢༨   རིག་པ།(༠)

ས་སྐྱ་སྒྲོལ་མ་ཕོ་བྲང་

༢༠༡༥/༠༡/༢༡   རིག་པ།(༠)

ནང་པའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་བླ་ཡོན་གསལ་བསྒྲགས།

ཤོག་གྲངས་: [༡] ..༢༠[རྗེས་མ།]