གསལ་བསྒྲགས།

༢༠༡༤/༠༧/༢༣   རིག་པ།(༠)

༄༅། །འཛམ་གླིང་མཐའ་དབུས་ཕྱོགས་མེད་དུ་བཞུགས་པའི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་ཆོས་བརྒྱུད་གྲུབ་མཐའ་རིས་སུ་མ་མཆིས་པའི་བླ་སྤྲུལ་མཁན་པོ་དང་། དགེ་བཤེས། ཚོགས་པ་སྐྱིད་སྡུག་ཁག་གི་དབུ་འཛིན། ཞིབ་འཇུག་པ་དང་ཆེད་ལས་སྣ་ཚོགས་སུ་ཞུགས་པའི་སྐྱ་སེར་ཕོ་མོ་རྒན་གཞོན་མཐའ་དག་གི་སྙན་ལམ་དུ།

༢༠༡༤/༠༧/༢༣   རིག་པ།(༠)

The active Nonviolence Education Centre (ANEC) is in need of one candidate for the post of Accountant cum Office Secretary

༢༠༡༤/༠༧/༠༥   རིག་པ།(༠)

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་འདི་ལོ་ཕྱི་ལུགས་དགུང་གྲངས་ ༧༩ ལ་ཕེབས་པའི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་སྟོན་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་འཚམས་ཞུའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ།།

༢༠༡༤/༠༧/༠༥   རིག་པ།(༠)

༸སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༧༩ ལ་ཕེབས་པའི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་ལ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ།

༢༠༡༤/༠༦/༢༦   རིག་པ།(༠)

༄༅།། བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་འཁྲིད་ས་སྟེང་༧རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་མངའ་བདག་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧་སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་འཆར་ལོར་དགུང་གྲངས་ ༨༠ ཐམ་པ་ཕེབས་བཞེས་ཀྱི་གྱ་སྟོན་མཛད་སྒོའི་དུས་ཚིགས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་སྟབས་བསྟུན།

༢༠༡༤/༠༦/༠༩   རིག་པ།(༠)

དྷ་ས་ས་གནས་བདེ་དོན་གྱི་འོས་མི་སངས་རྒྱས་བཀྲིས་ལགས།

༢༠༡༤/༠༦/༠༦   རིག་པ།(༠)

༄༅། །བཙུན་དགོན་སྒྲོལ་མ་གླིང་རིགས་ལམ་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་སྐྱ་སེར་ཕོ་མོ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་ཞིག་དགོས་ངེས་ཤིང། གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཁག་ཚང་བའི་རིགས། ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༠ ནང་ཚུན་དུ་སྙན་ཞུ་འདི་ག་རིགས་ལམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སློབ་སྤྱིའི་ཡིག་ཚང་ལ་འབུལ་གནང་ཡོད་པ་ཞུ།

༢༠༡༤/༠༥/༢༩   རིག་པ།(༠)

Tibetan Centre for Conflict Resolution will be recruiting two trainees to join the TCCR staff team after the completion of Trainers’ Training Programme. The gross salary would be Rs. 21,845.

༢༠༡༤/༠༥/༢༠   རིག་པ།(༠)

རྒྱ་ཆེའི་བོད་ཕྱི་ནང་གི་སྙུག་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱི་སྙན་ལམ་དུ་ཞུ་གསོལ །

༢༠༡༤/༠༥/༡༠   རིག་པ།(༠)

རྒྱ་ཆེ་བའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ཡོངས་ཀྱི་སྙན་ལམ་དུ་ཆེད་ཞུ།

༢༠༡༤/༠༥/༠༥   རིག་པ།(༠)

༄༅། །དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་རིགས་དང་འབྲེལ་མཐུད་བྱེད་སའི་ལས་ཁུངས་༼ དྲ་བརྒྱུད་འབྲེལ་ཐབས་ལས་ཁུངས༽ སུ་རྒྱ་ཡིག་གི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་གྱི་ས་མིག་སྟོང་པ་ཡོད་པས་རང་རེའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གོང་གསལ་ས་མིག་ཐོག་བཞུགས་བློ་ཡོད་རིགས་ནས་གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་རྨང་གཞིའི་འོག་སྙན་ཞུ་འབུལ་དགོས། ཚོད་ལྟའི་རིང་ཧིན་སྒོར་ 10856 འབུལ་རྒྱུ་དང་། ལས་བྱེད་ངོ་མར་ཚུད་མཚམས་སྤར་རྒྱུ་ཡིན།

༢༠༡༤/༠༤/༣༠   རིག་པ།(༠)

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་ཀླུ་འཁྱིལ་ཕར་ཕྱིན་དབྱར་ཆོས་ཆེན་མོ་དབུ་འཛུགས་མཛད་སྒོ་དབུ་འབྱེད་མཛད་རྒྱུ་དང་ཕྱི་ཚེས་ ༣༠ ཉིན་༧གོང་ས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀྱི་མཁས་དབང་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་གནང་རྒྱུ།

༢༠༡༤/༠༤/༢༨   རིག་པ།(༠)

༄༅།།མཁྱེན་ཡངས་རྒྱལ་གཅེས་ལྷག་བསམ་གྱིས་རབ་ཏུ་ཕྱུག་པའི་བོད་ཀྱི་དགུ་བཅུ་གསུམ་ལས་འགུལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ཡོངས་ཀྱི་སྙན་ལམ་དུ། ཞུ་གསོལ།

༢༠༡༤/༠༤/༡༨   རིག་པ།(༠)

བོད་ཀྱི་དུས་བབ་ལ་འབྲེལ་བ་གནང་ཡུལ།

༢༠༡༤/༠༤/༡༠   རིག་པ།(༠)

༄༅། །བཙུན་དགོན་དགེ་ལྡན་ཆོས་གླིང་ནང་བསྟན་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་རྩིས་པའི་ལས་གནས་ཐོག་ལས་བྱེད་པ་༼ཕོ་མོ་དབྱེར་མེད།༽གཅིག་དང་ཁ་ལོ་བ་གཅིག་གསར་བསྡུ་བྱེད་འཆར་ཡོད་ན། ཞུགས་བློ་ཡོད་རིགས་ནས་འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༥ གོང་དུ་འཚང་སྙན་དང་གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་རྣམས་ལྡན་པའི་དཔང་ཡིག་མཉམ་འབུལ་གནང་དགོས།

ཤོག་གྲངས་: [༡] ..༡༧[རྗེས་མ།]