འཛམ་གླིང་།

༢༠༡༤/༡༠/༢༢   རིག་པ།(༠)

ཁ་སང་རྒྱལ་ཚོགསསྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གིས་གྷ་ཛ་ལུང་གཤོང་གི་དམག་འཐབ་ཐད་རང་དབང་གི་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཆེད་གཏོང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོརབསྒྲགས་འདུག

༢༠༡༤/༡༠/༢༠   རིག་པ།(༠)

སང་ཁ་ཉིན་གཉིས་ལ་ཨ་རིའི་མཁའ་དམག་གིས་སི་རི་ཡའི་དྲག་སྤྱོད་ཤོག་གིས་བཙན་བཟུང་བྱེད་འཆར་ཡོད་པའི་སི་རི་ཡིའི་ཁཱོ་བྷེན་གྲོང་འཁྱེར་བརྟན་སྲུང་བྱས་ཡོད་འདུག

༢༠༡༤/༡༠/༡༨   རིག་པ།(༡)

ཁ་སང་ཨ་རིའི་རྒྱལ་དོན་དྲུང་ཆེ་དང་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་རྒྱུན་ལས་གཉིས་ནང་ཁུལ་གྱི་ཐུག་འཕྲད་བྱས་ཏེ། རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་དང་ཁ་ཆེ་དྲག་སྤྱོད་པར་གདོང་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས་སོགས་ལ་གྲོས་མོལ་བྱས་ཡོད་འདུག

༢༠༡༤/༡༠/༡༧   རིག་པ།(༠)

ཁ་སང་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་མཆོག་གིས་ཁོང་བོད་ནང་བསྐྱོད་རྒྱུར་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་གོ་བསྡུར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་འདུག

༢༠༡༤/༡༠/༡༦   རིག་པ།(༠)

རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཝི་ཇའེ་ནཱ་གྷར་ནས་མོན་རྟ་དབང་བར་གཞུང་ལམ་གསར་རྒྱག་བྱ་འཆར་ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་འདུག

༢༠༡༤/༡༠/༡༥   རིག་པ།(༠)

ཁ་སང་ཨ་རི་དང་ཨུ་རུ་སུ་གཉིས་བར་ཁ་ཆེ་འཇིགས་སྐུལ་དྲག་སྤྱོད་པ་རྩ་མེད་གཏོང་ཕྱོགས་སྐོར་ལ་གྲོས་མཐུན་བྱུང་ཡོད་འདུག

༢༠༡༤/༡༠/༡༥   རིག་པ།(༠)

ཉེ་ལམ་དུས་ཡུན་གང་འཚམ་རིང་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་མགོ་ཁྲིད་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པ་ཆགས་ཡོད་ཀྱང་དེ་རིང་ཁོང་གི་པར་འགའ་ཕྱི་ལོགས་སུ་བཏོན་ཏེ་མུ་མཐུད་བྱང་ཀོ་རི་ཡར་སྣེ་འཁྲིད་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་བསྟན་ཡོད་འདུག

༢༠༡༤/༡༠/༡༥   རིག་པ།(༠)

ཁ་སང་ནོ་བྷེལ་གཟེངས་རྟགས་ཚོགས་ཆུང་གིས་འདི་ལོའི་ནོ་བྷེལ་དཔལ་འབྱོར་གཟེངས་རྟགས་ཧྥ་རན་སིའི་དཔལ་འབྱོར་རིག་པ་བ་ཇན་ཌེ་རོལ་ལ་སྤྲོད་གཏན་ཁེལ་ཡོད་པ་གསལ་བསྒྲགས་བསྐྱངས་འདུག

༢༠༡༤/༡༠/༡༣   རིག་པ།(༠)

ཁ་སང་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཨན་དྷ་ར་དང་ཨོ་རི་ས་མངའ་སྡེ་གཉིས་ནང་མཚོ་རླུང་གོད་ཆག་བྱུང་སྟེ་མི་རྒྱུ་གཉིས་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཡོད་འདུག

༢༠༡༤/༡༠/༡༢   རིག་པ།(༠)

ད་ལོའི་ནོ་བྷེལ་རྩོམ་རིག་གཟེངས་རྟགས་དེ་ཇེའུ་མི་རིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་སྙིང་སྟོབས་གདེང་འཇོག་གནང་མཁན་ཧྥ་རན་སིའི་རྩོམ་པ་པོ་པཱ་ཌེག་མོ་ཌི་ནཱོ་ལགས་སུ་ཐོབ་ཡོད་འདུག

༢༠༡༤/༡༠/༡༠   རིག་པ།(༡)

ནོ་བྷེལ་གཟེངས་རྟགས་ཚོགས་ཆུང་གིས་འདི་ལོའི་ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་པཱ་ཀི་སི་ཐན་གྱི་བུ་མོ་མཱ་ལཱ་ལཱ་དང་རྒྱ་གར་གྱི་བྱིས་པའི་ཐོབ་ཐང་ལས་འགུལ་བ་སྐུ་ཞབས་ཀེ་ལཱ་ཤི་སཱ་ཊིར་ཐི་ལགས་གཉིས་ལ་ཐུན་མོང་དུ་འབུལ་གཏན་འཁེལ་བ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་འདུག

༢༠༡༤/༡༠/༠༨   རིག་པ།(༣)

བོད་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཞིག་གི་ཡང་སྲིད་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་པའི་ཨ་རིའི་དཔར་པ་ཞིག་ལ་ཨི་བྷོ་ལ་ནད་ཡམས་འགོས་ཡོད་སྟབས་ད་ལྟ་ཨ་རིར་སྨན་བཅོས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག

 

༢༠༡༤/༡༠/༠༧   རིག་པ།(༠)

ཁ་སང་འདི་ལོའི་ནོ་བྷེལ་རྫས་འགྱུར་གཟེངས་རྟགས་དེ་ཨ་རིའི་ཀླད་རྩའི་ཚན་རིག་པ་ཞིག་དང་ནོར་ཝེའི་ཀླད་རྩའི་ཚན་རིག་པ་བཟའ་ཟླ་གཉིས་བཅས་ལ་སྤྲད་ཡོད་འདུག

 

༢༠༡༤/༡༠/༠༦   རིག་པ།(༠)

ཉེ་ལམ་ཡུའུ་ཁུ་རེན་གཞུང་དང་གྱེན་ཚོགས་པའི་བར་ཟླ་གཅིག་རིང་དམག་འཁྲུག་མཚམས་འཇོག་བྱེད་རྒྱུའིགྲོས་མོལ་བྱུང་ཡོད་ཀྱང་ཁ་སང་ཡང་བསྐྱར་ཕན་ཚུན་བར་མེ་མདའ་རྒྱག་རེབྱས་ཏེ་མི་འགའ་བསད་ཡོད་འདུག

 

༢༠༡༤/༡༠/༠༤   རིག་པ།(༠)

དེ་རིང་ལྷོ་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་མཐོ་རིམ་དཔོན་རིགས་ཐུག་འཕྲད་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་ཁག་སེལ་ཐབས་ལ་གྲོས་མོལ་བྱས་ཡོད་འདུག

ཤོག་གྲངས་: [༡] ..༣༥[རྗེས་མ།]