འཛམ་གླིང་།

༢༠༡༤/༡༠/༢༤   རིག་པ།(༠)

ཁ་སང་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་ཨ་ཧྥི་རི་ཀའི་ནང་འགྲོ་མྱོང་མཁན་ནེའུ་ཡོག་གི་སྨན་པ་ཞིག་ལ་ཨི་བྷོ་ལཱ་ནད་ཡམས་འགོས་ཡོད་པ་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་འདུག

༢༠༡༤/༡༠/༢༣   རིག་པ།(༠)

ཁ་སང་དྲག་སྤྱོད་པ་ཞིག་གིས་ཁེ་ན་ཌའི་རྒྱལ་ས་ཨོ་ཊ་ཝའི་གྲོས་ཚོགས་ཐོག་ཁང་དང་དྲན་རྟེན་རྡོ་རིང་མདུན་ཐང་སོགས་སུ་རྒྱག་བཞིན་གང་བྱུང་མེ་མདའ་བརྒྱབ་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཐོན་འདུག

༢༠༡༤/༡༠/༢༣   རིག་པ།(༡)

ཉིན་གཉིས་གོང་ཨུ་རུ་སུའི་གསང་བའི་གནམ་གྲུ་ཞིག་ཨེ་སི་ཌོབ་ནི་ཡའི་བར་སྣང་བརྒལ་ནས་འཕུར་སྐྱོད་བྱས་པར་ནུབ་ཕྱོགས་མཉམ་འབྲེལ་དམག་དཔུང་གི་གནམ་དམག་གིས་རྗེས་འདེད་བཏང་ཡོད་འདུག

༢༠༡༤/༡༠/༢༣   རིག་པ།(༡)

ཁ་སང་ནོར་ཝེ་རྒྱལ་སར་ནེའུ་ཡོག་ནང་ཡོད་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐེབས་རྩ་ཁང་གིས་བོད་ནང་༼འཇིགས་འབྲལ།༽གློག་བརྙན་བཟོ་མཁན་དོན་འགྲུབ་དབང་ཆེན་ལགས་སུ་གཟེངས་རྟགས་ཤིག་ཕུལ་ཡོད་འདུག

༢༠༡༤/༡༠/༢༢   རིག་པ།(༠)

ཁ་སང་རྒྱལ་ཚོགསསྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གིས་གྷ་ཛ་ལུང་གཤོང་གི་དམག་འཐབ་ཐད་རང་དབང་གི་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཆེད་གཏོང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོརབསྒྲགས་འདུག

༢༠༡༤/༡༠/༢༠   རིག་པ།(༠)

སང་ཁ་ཉིན་གཉིས་ལ་ཨ་རིའི་མཁའ་དམག་གིས་སི་རི་ཡའི་དྲག་སྤྱོད་ཤོག་གིས་བཙན་བཟུང་བྱེད་འཆར་ཡོད་པའི་སི་རི་ཡིའི་ཁཱོ་བྷེན་གྲོང་འཁྱེར་བརྟན་སྲུང་བྱས་ཡོད་འདུག

༢༠༡༤/༡༠/༡༨   རིག་པ།(༡)

ཁ་སང་ཨ་རིའི་རྒྱལ་དོན་དྲུང་ཆེ་དང་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་རྒྱུན་ལས་གཉིས་ནང་ཁུལ་གྱི་ཐུག་འཕྲད་བྱས་ཏེ། རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་དང་ཁ་ཆེ་དྲག་སྤྱོད་པར་གདོང་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས་སོགས་ལ་གྲོས་མོལ་བྱས་ཡོད་འདུག

༢༠༡༤/༡༠/༡༧   རིག་པ།(༠)

ཁ་སང་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་མཆོག་གིས་ཁོང་བོད་ནང་བསྐྱོད་རྒྱུར་<རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་གོ་བསྡུར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་འདུག

༢༠༡༤/༡༠/༡༦   རིག་པ།(༠)

རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཝི་ཇའེ་ནཱ་གྷར་ནས་མོན་རྟ་དབང་བར་གཞུང་ལམ་གསར་རྒྱག་བྱ་འཆར་ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་འདུག

༢༠༡༤/༡༠/༡༥   རིག་པ།(༠)

ཁ་སང་ཨ་རི་དང་ཨུ་རུ་སུ་གཉིས་བར་ཁ་ཆེ་འཇིགས་སྐུལ་དྲག་སྤྱོད་པ་རྩ་མེད་གཏོང་ཕྱོགས་སྐོར་ལ་གྲོས་མཐུན་བྱུང་ཡོད་འདུག

༢༠༡༤/༡༠/༡༥   རིག་པ།(༠)

ཉེ་ལམ་དུས་ཡུན་གང་འཚམ་རིང་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་མགོ་ཁྲིད་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པ་ཆགས་ཡོད་ཀྱང་དེ་རིང་ཁོང་གི་པར་འགའ་ཕྱི་ལོགས་སུ་བཏོན་ཏེ་མུ་མཐུད་བྱང་ཀོ་རི་ཡར་སྣེ་འཁྲིད་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་བསྟན་ཡོད་འདུག

༢༠༡༤/༡༠/༡༥   རིག་པ།(༠)

ཁ་སང་ནོ་བྷེལ་གཟེངས་རྟགས་ཚོགས་ཆུང་གིས་འདི་ལོའི་ནོ་བྷེལ་དཔལ་འབྱོར་གཟེངས་རྟགས་ཧྥ་རན་སིའི་དཔལ་འབྱོར་རིག་པ་བ་ཇན་ཌེ་རོལ་ལ་སྤྲོད་གཏན་ཁེལ་ཡོད་པ་གསལ་བསྒྲགས་བསྐྱངས་འདུག

༢༠༡༤/༡༠/༡༣   རིག་པ།(༠)

ཁ་སང་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཨན་དྷ་ར་དང་ཨོ་རི་ས་མངའ་སྡེ་གཉིས་ནང་མཚོ་རླུང་གོད་ཆག་བྱུང་སྟེ་མི་རྒྱུ་གཉིས་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཡོད་འདུག

༢༠༡༤/༡༠/༡༢   རིག་པ།(༠)

ད་ལོའི་ནོ་བྷེལ་རྩོམ་རིག་གཟེངས་རྟགས་དེ་ཇེའུ་མི་རིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་སྙིང་སྟོབས་གདེང་འཇོག་གནང་མཁན་ཧྥ་རན་སིའི་རྩོམ་པ་པོ་པཱ་ཌེག་མོ་ཌི་ནཱོ་ལགས་སུ་ཐོབ་ཡོད་འདུག

༢༠༡༤/༡༠/༡༠   རིག་པ།(༡)

ནོ་བྷེལ་གཟེངས་རྟགས་ཚོགས་ཆུང་གིས་འདི་ལོའི་ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་པཱ་ཀི་སི་ཐན་གྱི་བུ་མོ་མཱ་ལཱ་ལཱ་དང་རྒྱ་གར་གྱི་བྱིས་པའི་ཐོབ་ཐང་ལས་འགུལ་བ་སྐུ་ཞབས་ཀེ་ལཱ་ཤི་སཱ་ཊིར་ཐི་ལགས་གཉིས་ལ་ཐུན་མོང་དུ་འབུལ་གཏན་འཁེལ་བ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་འདུག

ཤོག་གྲངས་: [༡] ..༣༥[རྗེས་མ།]