རྒྱ་ནག

༢༠༡༥/༠༧/༠༤   རིག་པ།(༠)

ཨ་རིའི་སྲིད་དོན་གླེང་སྟེགས་ཤིག་གི་སྟེང་ཞི་ཅིན་ཕིན་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་དུ་བསྡད་རྗེས་རྒྱ་ནག་གི་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་དང་བརྒྱུད་ལམ་རང་དབང་ཐོག་དམ་དྲག་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཡོད་པའི་གླེང་སློང་བྱས་ཡོད་འདུག

༢༠༡༥/༠༧/༠༣   རིག་པ།(༠)

དེ་རིང་ཤིན་ཅང་ཡུ་གུར་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ནུབ་ཁུལ་དུ་ཚད་རིམ་ ༦.༥ ཅན་གྱི་ས་ཡོམ་ཞིག་བརྒྱབ་སྟེ་མི་ ༦ རྐྱེན་ལམ་དུ་ཤོར་འདུག

༢༠༡༥/༠༦/༢༩   རིག་པ།(༠)

ཤིན་ཅང་ཡུ་གུར་མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ་ཨཱ་ལི་མུ་ཅང་གིས་ཁྲིམས་འགལ་ཚབས་ཆེན་བྱས་པའི་ནག་ཉེས་འོག་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག

༢༠༡༥/༠༦/༢༨   རིག་པ།(༠)

ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དུག་འགོག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་བ་ལྟར་ན་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་ནང་མྱོས་རྫས་ངན་གོམས་པ་ཁྲི་ ༡༤༠༠ ལས་བརྒལ་ཡོད་འདུག

༢༠༡༥/༠༦/༢༧   རིག་པ།(༠)

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་རྒྱུན་ལས་ཁང་གི་ཚོགས་གཞོན་ཟུར་བ་ལེ་ཏ་ཁོ་ཟེར་བ་ཞིག་ལ་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་དོགས་གཞིའི་འོག་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག

༢༠༡༥/༠༦/༢༤   རིག་པ།(༠)

ཤིན་ཅང་ཡུ་གར་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ནུབ་ཁུལ་ཞིབ་བཤེར་ས་ཚིགས་ཤིག་ཏུ། ཡུ་གར་མི་མང་དང་རྒྱ་ནག་གི་ཉེན་རྟོག་དམག་མིའི་བར་འཁྲུག་འཛིང་ཤོར་ཏེ་ཡུལ་མི་ ༡༨ རྐྱེན་འདས་སུ་གྱུར་ཡོད་འདུག

༢༠༡༥/༠༦/༢༠   རིག་པ།(༠)

ཧོང་ཀོང་གྲོས་ཚོགས་ནང་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གིས་མ་འོངས་པར་ཧོང་གི་སྲིད་འཛིན་འདེམས་སྟངས་ཐོག་ཐེ་ཇུས་བྱེད་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་དེ་གཏན་འབེབས་ཐུབ་མི་འདུག

༢༠༡༥/༠༦/༡༨   རིག་པ།(༠)

དེ་རིང་རྒྱ་ནག་དབུས་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཞིབ་བཤེར་ཚོགས་ཆུང་གིས་གཞུང་གཉེར་ཁེ་ལས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ ༢༠ ཡི་ལྐོག་ཟ་བྱས་ཡོད་པ་ར་འཕྲོད་བྱུང་སྟེ་བཀག་བསྐྱིལ་བྱས་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་འདུག

༢༠༡༥/༠༦/༡༧   རིག་པ།(༡)

ཧོང་ཀོང་གྲོས་ཚོགས་ནས་ཆབ་སྲིད་བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་གྲོས་གཞིར་གོ་སྡུར་བྱས་ནས་མགྱོགས་པོར་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

༢༠༡༥/༠༦/༡༧   རིག་པ།(༢)

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁ་ཆེ་ཆོས་ལུཊ་ཀྱི་དུས་ཆེན་སྐབས་ཚོང་ལས་གཉེར་མཁན་གྱི་ཁ་ཆེ་བ་ཚོས་ལས་མཚམས་འཇོག་མི་ཆོག་ལ། ལས་བྱེད་པ་དང་དགེ་རྒན་སོགས་དུས་ཆེན་གྱི་བྱེད་སྒོར་མི་ཞུགས་པའི་དམ་བཅའ་དགོས་སྐོར་གྱི་བཀའ་རྒྱ་བསྒྲགས་འདུག

༢༠༡༥/༠༦/༡༥   རིག་པ།(༠)

ཁ་སང་ཕྱི་དྲོ། རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་བརྒྱུད་ལམ་དུ། རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་ཚོས་རང་གི་མཚན་མཐོང་མཐོར་འདེགས་དང་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཇེ་ཉུང་དུ་གཏོང་ཆེད། དཔེ་ཀློག་མང་ཙམ་བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་བཏང་འདུག

༢༠༡༥/༠༦/༡༢   རིག་པ།(༠)

གསར་ལམ་ཁག་ཏུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཀྲུའུ་ཡོང་ཁཱང་ལ་ནག་ཉེས་གསུམ་བགྲང་པའི་ཁྲོད་ད་དུང་ཁོའི་ནག་ཉེས་ཆེ་ཤོས་འགའ་ཚུད་མེད་སྐོར་དང་། ཀྲུའུ་ཡོང་ཁཱང་གི་རྗེས་སུ་མི་བཞི་ཤོག་ཁག་གསར་པའི་ནང་གི་ལིན་ཅི་ཧྭ་ལྷག་ཡོད་སྐོར་བརྗོད།

༢༠༡༥/༠༦/༡༡   རིག་པ།(༠)

དེ་རིང་རྒྱ་ནག་ཤིན་ཧྭ་གསར་ཁང་གིས་ཀྲུའུ་ཡོང་ཁཱང་ལ་ཚེ་བཙོན་གྱི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཟིན་སྐོར་བསྒྲགས་འདུག

༢༠༡༥/༠༦/༡༡   རིག་པ།(༠)

ལྕམ་ཨང་སིན་སུའུ་ཀེ་ལགས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ནང་གི་གཟིགས་སྐོར་དེས་རྒྱ་ནག་དང་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་འབར་མའི་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྲན་རྩོད་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བ་སོགས་རྒྱ་ནག་ལ་དགེ་མཚན་གསུམ་བསྐྲུན་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་འདུག

༢༠༡༥/༠༦/༠༨   རིག་པ།(༡)

རྒྱལ་སྤྱིའི་དཔལ་འབྱོར་ཉམས་ཞིབ་པ་ཚོས་ཟླ་འདི་གའི་རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་ཟོག་ཕྱིར་གཏོང་ནང་འདྲེན་གྱི་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་གྲུབ་ལ་གཞིགས་ཏེ་མ་འོངས་པར་དཀའ་རྙོག་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག

ཤོག་གྲངས་: [༡] ..༤༩[རྗེས་མ།]