རྒྱ་ནག

༢༠༡༥/༠༧/༢༧   རིག་པ།(༠)

ཧི་པེ་ཞིང་ཆེན་གྱི་མགོ་གཙོ་ཀྲུའུ་པིན་ཧྲོན་ (Zhou benshun) ལ་ཁྲིམས་འགལ་དོགས་གཞིའི་འོག་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་འདུག

༢༠༡༥/༠༧/༢༤   རིག་པ།(༠)

རྒྱ་གཞུང་གིས་སིག་ནེའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་ནང་དྲག་སྤྱོད་སྤེལ་མཁན་གྱི་བོད་མི་ཚོར་ཁྲིམས་ཐག་ནན་པོ་བཅད་དེ་སློབ་གསོ་ཐེབས་ཏུ་འཇུག་དགོས་སྐོར་བརྗོད་འདུག

༢༠༡༥/༠༧/༢༣   རིག་པ།(༠)

ཁྲིམས་འགལ་གྱིས་རང་བྱུང་ནགས་ཚལ་གཅོད་འབྲེག་བྱེད་མཁན་རྒྱ་མི་ ༡༥༣ ལ་འབར་མའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཚེ་བཙོན་གྱི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་འདུག 

༢༠༡༥/༠༧/༢༢   རིག་པ།(༠)

རྒྱ་ནག་ཀོང་ཏོན་ཞིང་ཆེན་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཞིབ་བཤེར་ལྷན་ཁང་གིམགོ་གཙོ་གཞོན་པ་དང་རྒྱལ་ཡོངས་ལྟ་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཀྲོན་ཧྲི་ཅེནཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་གནས་ནས་གནས་དབྱུང་བཏང་ཡོད་འདུག

༢༠༡༥/༠༧/༢༡   རིག་པ།(༠)

རྒྱ་ནག་མི་དམངས་ཆབ་སྲིད་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་དང་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་ཟུར་བ་ལིན་ཅི་ཧྭ་ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གོ་གནས་ནས་ཕབ་པ་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་འདུག

༢༠༡༥/༠༧/༢༡   རིག་པ།(༠)

ཁ་སང་རྒྱ་ནག་ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཆེན་ཧི་ཙི་གྲོང་ཁྱེར་ནང་འབར་གད་དོན་རྐྱེན་ཞིག་བྱུང་སྟེ་མི་ ༢ རྐྱེན་འདས་དང་མི་ ༢༤ ལ་རྨས་སྐྱོན་བཟོས་ཡོད་འདུག

༢༠༡༥/༠༧/༢༠   རིག་པ།(༠)

རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱིས་རྒྱ་ནག་གི་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་མི་ཟེར་བར་གཏམ་བཤད་སྤེལ་ཏེ། རྒྱ་ནག་གི་དམག་ཁུལ་དུ་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་བྱེད་མཁན་ཚོར་ཉེན་བརྡ་བཏང་ཡོད་འདུག

༢༠༡༥/༠༧/༡༧   རིག་པ།(༠)

ཧུའེ་རིགས་ཁ་ཆེ་བ་བརྒྱ་ལྷག་གིས་ཕུང་པོ་ཞིག་འཁྱེར་ཏེ་རྫོང་སྲིད་གཞུང་གི་སྒོ་འགྲམ་དུ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་འདུག

༢༠༡༥/༠༧/༡༦   རིག་པ།(༠)

ཕྱི་རྒྱལ་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་རྒྱལ་ནང་གི་དམག་དོན་གསང་བ་སྤྲད་པའི་ཉེས་ མིང་འོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་མི་ ༤ འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་འདུག

༢༠༡༥/༠༧/༡༦   རིག་པ།(༠)

དེ་རིང་རྒྱ་ནག་དབུས་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཞིབ་བཤེར་ཚོགས་ཆུང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་རྩེད་རིགས་བློན་ཆེན་གཞོན་པས་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་བྱས་པ་ར་འཕྲོད་དེ་ལས་གནས་ནས་གནས་དབྱུང་བཏང་ཡོད་ཚུལ་ཕྱི་བསྒྲགས་བྱས་འདུག

༢༠༡༥/༠༧/༡༣   རིག་པ།(༠)

རྒྱ་གཞུང་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཁྲིམས་རྩོད་པ་དང་དེ་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པར་དོགས་གཞི་ཅན་གྱི་མི་སྣ་མང་དག་ཅིག་འཛིན་བཟུང་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་པར་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྲིད་ལྷན་ཁང་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་འདུག

༢༠༡༥/༠༧/༠༧   རིག་པ།(༠)

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ལྟེ་གནས་ཁག་གཙོས་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་གཙི་ཞུ་བཞིན་པ་དང་བསྟུན་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཀྱང་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་འདུག

༢༠༡༥/༠༧/༠༤   རིག་པ།(༠)

ཨ་རིའི་སྲིད་དོན་གླེང་སྟེགས་ཤིག་གི་སྟེང་ཞི་ཅིན་ཕིན་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་དུ་བསྡད་རྗེས་རྒྱ་ནག་གི་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་དང་བརྒྱུད་ལམ་རང་དབང་ཐོག་དམ་དྲག་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཡོད་པའི་གླེང་སློང་བྱས་ཡོད་འདུག

༢༠༡༥/༠༧/༠༣   རིག་པ།(༠)

དེ་རིང་ཤིན་ཅང་ཡུ་གུར་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ནུབ་ཁུལ་དུ་ཚད་རིམ་ ༦.༥ ཅན་གྱི་ས་ཡོམ་ཞིག་བརྒྱབ་སྟེ་མི་ ༦ རྐྱེན་ལམ་དུ་ཤོར་འདུག

༢༠༡༥/༠༦/༢༩   རིག་པ།(༠)

ཤིན་ཅང་ཡུ་གུར་མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཆེ་ཨཱ་ལི་མུ་ཅང་གིས་ཁྲིམས་འགལ་ཚབས་ཆེན་བྱས་པའི་ནག་ཉེས་འོག་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག

ཤོག་གྲངས་: [༡] ..༤༩[རྗེས་མ།]