རྒྱ་ནག

༢༠༡༤/༡༢/༡༨   རིག་པ།(༠)

ཉེ་སྔོན་འཇར་མན་མེན་ཅིན་གསར་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བློན་ལི་ཁེ་ཆིང་གི་ལུས་ཁམས་བདེ་ཐང་མིན་པ་དང་ཤེས་འཇོན་གཉིས་ཀྱིས་འདང་གི་མེད་སྟབས་གོ་གནས་ཕབ་ཉེན་ཡོད་སྐོར་བསྒྲགས་འདུག

༢༠༡༤/༡༢/༡༤   རིག་པ།(༢༠)

སྔ་ལོར་ཉི་ཧོང་གི་སྲིད་བློན་ཨ་བྷེ་ཡིས་འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་ནང་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པའི་ཉི་ཧོང་དམག་མིའི་དྲན་རྟེན་ལྷ་ཁང་དུ་མཆོད་འབུལ་བྱས་པར་རྒྱ་ནག་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེན་བྱས་ཡོད་ཅིང་། ཁ་སང་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱིས་ནན་ཅིན་དམར་གསོད་ཆེན་མོར་འདས་མཆོད་ཀྱི་མཛད་སྒོ་ཞིག་བསྡུས་ཏེ་གཏམ་བཤད་སྤེལ་འདུག

༢༠༡༤/༡༢/༡༢   རིག་པ།(༡)

ཟླ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་ ༩ ཉིན་སོག་རིགས་དམངས་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་གྲགས་ཅན་ཧཱ་ཏ་ལགས་ཀློད་གྲོལ་བཏང་ཡོད་ཀྱང་ཁོང་གིས་སྲིད་གཞུང་གི་ཁྲིམས་འགལ་ནག་ཉེས་མུ་མཐུད་ཞུ་གཏུག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་བསྒྲགས་འདུག

༢༠༡༤/༡༢/༡༡   རིག་པ།(༠)

དེ་རིང་ཧོང་ཀོང་ཉེན་རྟོག་པས་ཅིན་ཀྲུང་གཞུང་སྒྲུབ་ལྟེ་གནས་གཙང་བཟོ་བྱས་ཏེ་ལས་འགུལ་སྣེ་ཁྲིད་པ་དང་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཁང་གི་འཐུས་མི་སོགས་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཡོད་འདུག

༢༠༡༤/༡༢/༡༠   རིག་པ།(༠)

དེ་རིང་རྒྱ་ནག་གི་ལེང་ཧྥང་འབྲིང་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་མཐོ་རིམ་མགོ་ཁྲིད་ཟུར་པ་ཞིག་ལ་ཚེ་བཙོན་གྱི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་འདུག

༢༠༡༤/༡༢/༠༦   རིག་པ།(༠)

ཁ་སང་ཀྲུའུ་ཡོང་ཁང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་ནས་ཕྱིར་ཕུད་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད་སྲིད་ཁྲིམས་ལྷན་ཁང་ལ་ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་རྒྱུའི་དབང་ཆ་སྤྲད་ཡོད་འདུག

༢༠༡༤/༡༢/༠༦   རིག་པ།(༢)

ཟླ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་ ༤ ཉིན་ཏེ་རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཉིན་མོར་པེ་ཅིན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གཞུང་སྒྲུབ་ལྟེ་གནས་ཀྲུང་ནན་ཧེ་རུ་ཉེན་རྟོག་པ་ ༧ གྱིས་ཙིག་དུག་བཏུངས་ཏེ་རང་ཤི་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་འདུག

༢༠༡༤/༡༢/༠༥   རིག་པ།(༣)

ཁེན་ཡའི་གཞུང་གིས་ཉེ་ཆར་རྒྱ་རིགས་དྲཐོག་གསང་ཉུལ་བ་ ༧༧ འཇུ་བཟུང་བྱས་ཏེ་ད་ཆར་རྩད་ཞིབ་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་སྐོར་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་འདུག

༢༠༡༤/༡༢/༠༥   རིག་པ།(༠)

རྒྱ་ནག་གི་བརྙན་ལེན་པ་གྲགས་ཅན་ཧོའུ་ཀང་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་པར་རིས་འགྲེམས་སྟོན་ཐོག་ནང་སོག་རྩྭ་ཐང་གི་ཛ་དྲག་གནས་བབ་ངོ་སྤྲོད་བྱས་འདུག

༢༠༡༤/༡༢/༠༤   རིག་པ།(༠)

གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་གཞུང་ལས་ཁང་གིས་གསར་འགོད་ལས་རིགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༠ ཅན་ཞིག་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་འདུག

༢༠༡༤/༡༢/༠༢   རིག་པ།(༠)

རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་མི་མང་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་ནང་གསར་འགྱུར་བཅའ་ཁྲིམས་ཤིག་གཏན་འབེབས་བྱེད་པར་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག

༢༠༡༤/༡༡/༢༩   རིག་པ།(༠)

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མི་མང་འདུ་འཛོམས་བྱེད་ཡུལ་ཆེ་ཁག་ཏུ་ཐ་མག་འཐེན་མི་ཆོག་པའི་ཁྲིམས་གཞི་ཞིག་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་འདུག

༢༠༡༤/༡༡/༢༨   རིག་པ།(༡)

རྒྱ་རིགས་ཕྱུག་བདག་ཅིག་གིས་ཡི་དམ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་དམར་གྱི་བོད་པའི་སྐུ་ཐང་རྙིང་པ་ཞིག་ལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་བཞི་བཅུ་ཞེ་ལྔ་སྤྲད་ནས་ཉོས་འདུག

༢༠༡༤/༡༡/༢༧   རིག་པ།(༢)

ཧོང་ཀོང་གཞུང་གིས་ཝང་ཇོ་ཁྲོམ་གཞུང་གི་ཞི་རྒོལ་བ་ཚོ་ཕྱིར་འབུད་བཏང་སྟེ་གཙང་སེལ་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལས་འགུལ་སྣེ་ཁྲིད་པ་སོགས་མི་ ༡༥༠ ཙམ་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་འདུག

༢༠༡༤/༡༡/༢༥   རིག་པ།(༡)

རྒྱ་ནག་ཉེན་རྟོག་ཁང་གིས་ཟླ་བ་ ༡༠ ནང་བུད་མེད་དང་བྱིས་པ་ཁྱོན་ཁྲི་ ༧ ལྷག་བསླུ་ཚོང་བྱས་པའི་ཉེས་དོན་རྩད་ཆོད་ཡོད་པ་དང་། ཉེ་སྔོན་ཡང་བུད་མེད་ ༡༤ བསླུ་ཚོང་བྱས་པ་རྩད་ཆོད་ཡོད་ལུགས་བསྒྲགས་འདུག

ཤོག་གྲངས་: [༡] ..༤༢[རྗེས་མ།]