རྒྱ་ནག

༢༠༡༤/༠༤/༢༢   རིག་པ།(༡)

རྒྱ་ནག་ཧི་ནན་ཞིང་ཆེན་ལོ་ཧི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་རྫོང་ཁག་གཉིས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཆུང་འབྲིང་གི་དགེ་རྒན་ ༥༠༠༠ ལྷག་གིས་ལས་མཚམས་བཞག་སྟེ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག

༢༠༡༤/༠༤/༡༨   རིག་པ།(༠)

དེ་རིང་རྒྱ་ནག་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ཆབ་འབངས་གསར་པའི་ལས་འགུལ་བ་ ༤ ལ་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་འདུག

༢༠༡༤/༠༤/༡༤   རིག་པ།(༡)

རྒྱ་གཞུང་གིས་ལོ་ངོ་ ༢༣ རིང་བཙོན་དུ་བཅུག་པའི་ཡུ་གུར་མི་རིགས་འཐབ་རྩོད་པ་ཨཱ་ཌོའུ་ཁེ་རམ་ཨཱ་ཌོའུ་ཝེ་ལི་ལགས་ལ་ལོ་ ༥ ཕར་འགྱངས་ཀྱིས་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོད་འདུག

༢༠༡༤/༠༤/༡༡   རིག་པ།(༡)

རྒྱ་ནག་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་གཞོན་པ་ཟུར་པ་ཞིག་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་དོགས་གཞིའི་འོག་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་འདུག

༢༠༡༤/༠༤/༡༠   རིག་པ།(༠)

རྒྱ་རིགས་འབྱོར་ལྡན་ཞིག་གིས་མིང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀྱི་དཀར་ཡོལ་ཅིག་ལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༣༦ སྤྲད་དེ་ཉོས་ཡོད་འདུག

༢༠༡༤/༠༤/༠༨   རིག་པ།(༠)

གཟའ་ཕུར་བའི་ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་ཐའེ་ཝན་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་རའི་ནང་གི་ངོ་རྒོལ་མཚམས་འཇོག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

༢༠༡༤/༠༤/༠༣   རིག་པ།(༢)

ཁ་སང་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སློབ་མ་ཚོར་རྒྱ་ནག་ལ་མང་གཙོའི་ལམ་ལུཊ་འཚམ་པོ་མེད་སྐོར་བརྗོད་འདུག

༢༠༡༤/༠༤/༠༡   རིག་པ།(༠)

རྒྱ་ནག་ནང་ལོ་རེར་ཕ་མས་གཡུག་པའི་བྱིས་པ་ཆིག་ཁྲི་ལྷག་ཡོད་པ་དང་། བྱིས་པ་དེ་དག་ལས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༩ ནད་པ་དང་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་འདུག

༢༠༡༤/༠༣/༢༨   རིག་པ།(༠)

ཁ་སང་སྔ་དྲོར་པེ་ཅིན་གྲོང་ཁྱེར་དུ་དམར་གསོད་དོན་རྐྱེན་ཞིག་བྱུང་སྟེ་ཉུང་མཐར་མི་ ༦ འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་འདུག

༢༠༡༤/༠༣/༢༢   རིག་པ།(༠)

ཟླ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ ཉིན་རྒྱ་ནག་དབུས་དམག་དོན་ལྷན་ཁང་གི་མགོ་ཁྲིད་གཞོན་པ་ཟུར་པ་ཞི་ཚེ་ཧུའུ་སྨན་ཁང་ནས་ཁྲིད་དེ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག

༢༠༡༤/༠༣/༡༥   རིག་པ།(༠)

ཁ་སང་སྔ་དྲོར་རྒྱ་ནག་ཧུའུ་ནན་ཞིང་ཆེན་ཁྲང་ཧྲ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་དམར་གསོད་དོན་རྐྱེན་ཞིག་བྱུང་སྟེ་མི་ ༦ བསད་ཡོད་འདུག

 

༢༠༡༤/༠༣/༡༢   རིག་པ།(༡)

དེ་རིང་རྒྱ་ནག་ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་བྱས་ཏེ་ཡུལ་གྱར་བྲོས་བྱོལ་འགྲོ་མཁན་གྱི་གཞུང་ཞབས་ལས་བྱེད་དང་དོགས་ཡོད་ཉེས་ཅན་ཚོར་ཐག་གཅོད་ནན་མོ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་བསྒྲཊ་འདུག

༢༠༡༤/༠༣/༠༩   རིག་པ།(༠)

མདང་ནུབ་མ་ལེ་ཞི་ནས་རྒྱ་ནག་པེ་ཅིན་དུ་འཕུར་བའི་གནམ་གྲུ་ཞིག་བོར་བརླག་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་ཅིང་གནམ་གྲུ་དེའི་ནང་འགྲུལ་བ་མི་ ༢༣༩ ཡོད་འདུག

༢༠༡༤/༠༣/༠༥   རིག་པ།(༠)

དེ་རིང་པེ་ཅིན་གནམ་བདེ་སྒོ་མོ་ཆེའི་མདུན་ཐང་དུ་བུད་མེད་ཅིག་གིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེཊ་ཀྱིས་སྲིད་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་འདུག

༢༠༡༤/༠༣/༠༢   རིག་པ།(༠)

ཁ་སང་རྒྱ་ནག་ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་ཁུན་མེན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མེ་འཁོར་ས་ཚིགས་སུ་དམར་གསོད་དོན་རྐྱེན་ཞིག་བྱུང་སྟེ། ཉུང་མཐར་མི་ ༣༠ འདས་གྲོངས་དང་མི་ ༡༤༠ ལྷག་ལ་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་ཡོད་འདུག

ཤོག་གྲངས་: [༡] ..༣༥[རྗེས་མ།]