༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་བཤམ་ཆོག

འདོན་སྤེལ། ༢༠༡༣/༠༦/༢༤

ཉེ་ཆར་བོད་མདོ་སྨད་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་དུ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཏེ། དེང་ཕྱིན་དགོན་སྡེ་ཁག་ཏུ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་བཤམ་ཆོག་པ་དང་གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་མི་བྱེད་པ་སོགས་བསྒྲགས་འདུག

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དེ་སྔོན་བོད་ནང་དགོན་སྡེ་དང་ཁྱིམ་ཚང་བཅས་སུ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་སྒྲིག་གཤོམས་བྱས་པར་བཀག་འགོག་དང་ གནས་ཚུལ་དེ་དག་ལ་རྐྱེན་བྱས་ཏེ་བོད་ནང་གི་བོད་མི་མང་པོ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་ཀྱང་ ཟླ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་ ༡༧ ཉིན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མང་ར་རྫོང་གི་དགོན་སྡེ་ཁག་དང་ ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ ཉིན་འབའ་རྫོང་གི་དགོན་སྡེ་ཁག་ཏུ་དུ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཡོད་ཅིང་ཉིན་དེར་བྲག་དཀར་རྫོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་དུ་བླ་མ་གྲྭ་བ་སོགས་ལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཏེ། ས་གནས་ཀྱི་བླ་མ་རྒྱ་བཟའ་ཚང་དང་བླ་མ་ཁོ་ནག་གཉིས་ཀྱིས་གཏམ་བཤད་སྤེལ་ཡོད་འདུག ཚོགས་འདུའི་ཐོག་དོན་ཚན་ ཅན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཞིག་བསྒྲགས་ཡོད་པའི་ནང་དོན་གཙོ་བོད་ནས་བཟུང་༸གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་སྐུ་པར་སྒྲིག་གཤོམ་བྱེད་ཆོག་པ་དང་ ༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སྡིགས་དམོད་སོགས་བྱེད་མི་ཆོག་པའི་སྐོར་བསྒྲགས་ཡོད་འདུག  ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ ཉིན་གསེར་ཐང་རྫོང་བཅས་ས་གནས་ཁག་རིམ་པའི་ནང་ཚོགས་འཆར་ཡོད་འདུག

གནས་ཚུལ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་གཞན་ལྟར་ན། ཉེ་ལམ་ཞིག་ནས་མཚོ་སྔོན་གྱི་ས་གནས་ཁག་ཅིག་ཏུ་གཞུང་གིས་ཡིག་ཆ་ཞིག་བཀྲམས་ཏེ། ༢༠༠༨ ལོ་ཙམ་ནས་༧གོང་ས་མཆོག་གི་པར་བཀག་པ་དང་མཚན་སྨད་ཞུས་པ་སོགས་ནི་ནོར་ཁྲུལ་ཡིན་པ་དང་། ད་ནས་བཟུང་དགོན་སྡེ་ཁག་དང་མང་ཚོགས་ནང་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་སྒྲིག་གཤོམ་ཆོག་པ་མ་ཟད་ཁོང་ལ་སྡིགས་དམོད་ཀྱང་བྱེད་མི་ཆོག་ཚུལ། ཆོས་ལུགས་མི་སྣ་མ་ཡིན་པའི་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་ཚོས་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་སྒྲིག་གཤོམ་མི་ཆོག་པར་ཆོས་སྲིད་མཉམ་བསྲེས་བྱེད་མི་ཆོག་ཚུལ་སོགས་བསྒྲགས་ཡོད་འདུག  

འདིའི་ཐད་སུད་སི་གནས་སྡོད་ཨ་ལགས་འཕྲིན་ལས་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་བྱས་པར་ཁོང་གིས།གནས་ཚུལ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ་གསལ་བོ་གསལ་རྐྱང་རེད། ཐེངས་འདིར་ཁོང་ཚོའི་ནང་དོན་གསུམ་གྱི་ཐོག་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་འདུག དང་པོ།  ༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་སྒྲིག་གཤོམ་བྱེད་ཆོག་པ། གཉིས་པ།  ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་མི་ཆོག་པ། གསུམ་པ། དགོན་པའི་ནང་དོན་རྐྱེན་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་ ཐོག་མར་དགོན་པའི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་བརྒྱུད་ནས་མ་གཏོགས་དམག་མི་ལ་སོགས་དགོན་པའི་ནང་ཐད་ཀར་འཛུལ་མི་ཆོག་པ་སོགས་བསྒྲགས་འདུག དེ་ཡང་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་གཅིག་གཉིས་ཤིག་མིན་པར། ཞང་དང་རྫོང་རིམ་པའི་གནས་ཁག་མང་པོའི་ནང་བསྒྲགས་འདུགཅེས་བརྗོད་བྱུང་

གསར་འགོད་པ། དོན་གོ


ཤོག་ངོས་འདི་ཐེངས་ ༧༠༦༦ ལ་བཀླགས་འདུག
རིག་པ་འདོན་པ།
ཤག་སྒང་པ།
༢༠༡༣/༠༦/༢༤ ཉིན་འདོན་སྤེལ་བྱས།
ཤིག་གིས་གནས་གསར་དཔྱད་གཏམ་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ།

ཤིག། ཅེས་ག་ཡིག་གི་རྗེས་སུ་ཆིག་ཤད་བྱས་པར་གོ་བ་འདྲ་ཡོད་དམ།

བཟང་ངོ་།།
ཤིག།
༢༠༡༣/༠༦/༢༤ ཉིན་འདོན་སྤེལ་བྱས།
ཚེ་རིང་འོད་ཟེར་གྱིས་བརྩམས། ཙ་ཡུས་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྒྱུར།

ཝེ་པོའོ་དང་སྐད་འཕྲིན་སོགས་ཀྱི་སྟེང་བོད་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་གིས་རྒྱ་གཞུང་གི་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་སོང་བའི་ངོས་འཛིན་ཐོག་“གཏམ་བཟང་”ཞེས་གནས་ཚུལ་ཁྱད་མཚར་ཞིག་བརྒྱུད་བསྒྲགས་བྱེད་ཀྱིན་འདུག དེ་ནི་ཉེ་ཆར་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལེགས་བཅོས་བྱས་ཚུལ་གྱིས་འཛམ་གླིང་མི་མང་གི་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད།
དེ་ནི་དང་པོ། དགོན་སྡེ་ཁག་ནང་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་བཤམ་རྒྱུ་རང་དབང་ཡོད་པ།
གཉིས་པ། ༧གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་མི་དགོས་པ།
གསུམ་པ། གལ་སྲིད་དགོན་སྡེ་ཁག་ནང་གནས་ཚུལ་ཆེ་ཁག་ཅི་བྱུང་ཡང་དང་པོ་དགོན་པའི་དོ་དམ་མི་སྣར་འབྲེལ་གཏུགས་ཀྱིས་དགོན་པར་དམག་མིས་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་རྒྱུ་ལས། དམག་མི་ཐད་གར་དགོན་པའི་ནང་འཛུལ་ཏེ་དྲག་གནོན་མི་བྱེད་པ་སོགས་ཡིན།

གནས་ཚུལ་འདིའི་འབྱུང་ཁུངས་ནི་ཉིན་གསུམ་གྱི་གོང་ཙམ་སྟེ། རྡ་རམ་ས་ལར་བརྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ནོར་ཝེ་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གིས་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་ཅིག་གི་ནང་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་སྒྲིག་བཤམས་ཆོག་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པ་དེ་ཡིན། འོན་ཀྱང་གནས་ཚུལ་ཁུངས་འཕེར་ཡིན་མིན་གྱི་ཡིག་ཆ་དང་པར་སོགས་གང་ཡང་མེད་པ་མ་ཟད། ས་གནས་མཚོ་ཁུལ་གཅིག་གི་གནས་ཚུལ་ཆེན་པོ་བཟོས་ཏེ་”རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་ནང་སྐུ་པར་བཤམས་ཆོག་པ” ཞེས་བསྒྲགས་སྦྱང་གནང་ཚུལ་འདི་མི་འོས་པ་ཞིག་རེད།

ནོར་ཝེ་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གིས་བརྗོད་དོན། “སུད་སི་ནང་གནས་སྡོད་སྤྲུལ་སྐུ་འཕྲིན་ལས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བརྗོད་དོན་ལྟར་ན། རྒྱ་གཞུང་གི་གོ་སྒྲིག་འོག་དགེ་འདུན་པའི་འཐུས་མི་ཚན་ཆུང་ཁག་གིས་མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་རྫོང་ཁག་ནང་གོང་བརྗོད་དོན་ཚན་གསུམ་ཅན་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་ཆ་ཞིག་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་ཀྱིན་འདུག” ཅེས་གནས་ཚུལ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་སོང་། ངས་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་གནང་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་འདྲི་རྒྱུར། ཁྱོད་ཀྱིས་དོན་ཚན་གསུམ་ཅན་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་ཆ་དེ་པར་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའི་མིག་མདུན་དུ་བཤམས་ཏེ་གནས་ཚུལ་ཁུངས་སྐྱེལ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཅེས་འདྲི་འདོད་བྱུང་

ཕྱི་ཚེས༢༡ ཉིན་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་རྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་ཁྱབ་ཏེ། རྒྱ་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ལེགས་བཅོས་དང་བོད་ནང་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་སྒྲིག་བཤམས་ཆོག་པའི་རང་དབང་ཡོད་ཚུལ་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱས། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་ཆ་ཟེར་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་བོད་ས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་ངོ་བོར་བསྒྱུར། དོན་དངོས་ཐོག་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དང་། སུ་ཁྲོན། མཚོ་སྔོན། ཀན་སུའུ། ཡུ་ནན་སོགས་བོད་ས་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་ངོ་བོར་བསྒྱུར། གནས་ཚུལ་འདི་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གྱིས་རྒྱ་ཁྱབ་དུ་སྤེལ་རྒྱུ་ཡིན་ན། འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ཁག་མིག་མདུན་དུ་བླངས་ཏེ་ཁྱབ་སྤེལ་གནང་དགོས།

ཉེ་བའི་ཆར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གི་བོད་ཡོངས་རྫོགས་ཟེར་བ་ནི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁོ་ནའི་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ཙམ་ཡིན། དོན་དངོས་ཐོག་ས་ཁུལ་དེའི་ནང་གི་ངོ་མཚར་བའི་ཡིག་ཆ་དེ་མི་སུ་ཞིག་གིས་མཐོང་ཡོད་དམ། དེ་མིན་བོད་ཁུལ་གཞན་དག་གི་གནས་ཚུལ་ཀྱང་དེ་བཞིན་ཡིན། འོན་ཀྱང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སུ་དེ་ལྟའི་གནས་ཚུལ་ཐད་ཆོག་མཆན་སྤྲོད་ཕོད་མཁན་དེ་ནི་གནས་ཚུལ་ཆེན་པོ་སློག་པའི་སྔ་ལྟས་རང་ཡིན། དེ་བས་དོན་དངོས་མིག་གིས་མ་མཐོང་གོང་ཧོལ་རྒྱུག་དང་དགའ་སྣང་ཆེན་པོས་འུད་སྒྲོག་གནང་མི་འོས།

གལ་སྲིད་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་པ་ཚོར༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་མཆོད་བཤམས་བྱེད་ཆོག་པའི་རང་དབང་སྤྲད་ཚར་བའི་དབང་དུ་བཏང་ན། རྒྱ་གཞུང་གི་མིག་སྔའི་ཐག་གཅོད་ཚང་མ་བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་བ་རེད་ལ། ༧གོང་ས་མཆོག་ཁ་བྲལ་རིང་ལུགས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དགྲ་བོ་མ་ཡིན་པར་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་ཚར་བ་རེད། འོན་ཀྱང་དེ་ནི་ཡོང་སྲིད་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ། སྤྱི་ལོ༡༩༩༥ ནས་ད་ལྟའི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་མི་སྣ་ག་ཚོད་ཅིག་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་མཆོད་བཤམས་བྱེད་པར་དམ་དྲག་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་པེ་ཅིང་དུ་གོ་གནས་སྤར་ཏེ་དབང་སྤྱོད་ཆེན་པོ་ཐོབ་མྱོང་བ་རེད། དེ་ཚོ་ཡོངས་རྫོགས་རྒྱ་གཞུང་གི་ནོར་འཁྲུལ་དུ་ངོས་འཛིན་དགོས་པ་ཡིན་ནམ། དེ་འདྲ་ཡོང་སྲིད་པ་ཞིག་རེད་དམ། གལ་སྲིད་དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་ཤིག་དོན་དངོས་ཐོག་བྱུང་བ་ཡིན་ན་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལེགས་བཅོས་བྱས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། རྒྱ་གཞུང་གི་རྩ་བའི་ཆབ་སྲིད་སྒྲིག་གཞི་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་བ་རེད།

བོད་ཁུལ་གྱི་མིག་དཔེ་གཙོ་བོ་འདོན་སའི་ས་ཁུལ་ཏེ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སུ་སྔར་ལོའི་ལོ་མཇུག་ནས་ “ཡོད་པ་དགུ”ཞེས་པའི་འཆར་གཞིའི་འོག དགོན་སྡེ་ཁག་དང་གྲོང་སྡེ་སོ་སོར་སྐར་ལྔའི་དར་དམར་བསྒྲེང་དགོས་པ་དང་། དམར་གཞུང་གི་དབུ་ཁྲིད་ཚོའི་འདྲ་པར་བཤམས་དགོས་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་ཡོད། གལ་སྲིད་དེ་བཞིན་མ་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་ན་ཆབ་སྲིད་གནད་དོན་གྱི་ངོ་བོར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་ལ། ལྷག་དོན་ཉེ་བའི་སྐབས་ནི་ཡུལ་དེ་ཁུལ་དུ་དར་དམར་དང་འདྲ་པར་དེ་དག་བཤམས་དངོས་སུ་ཡོད་མེད་ཆེད་རྟོག་ཞིབ་ནན་ཏན་བྱེད་ཀྱིན་པའི་སྒང་ཡིན། འོན་ཀྱང་དུས་ཡུན་སྐད་ཅིག་མའི་ནང་སྲིད་བྱུས་ལེགས་བཅོས་ཀྱིས་དམར་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོའི་འདྲ་པར་དང་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་གཉིས་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱས་པ་རེད་ཟེར། དེ་ནི་ཡོང་སྲིད་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ།

ཁ་སང་ང་རང་གིས་འཇར་མན་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འདི་ལྟར་བརྗོད་རྒྱུ་བྱུང་། ཉེ་སྔོན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཧ་ཅང་རྙོག་འཛིང་ཆེན་པོ་འདུག གཞུང་གིས་འགྲོ་གྲོན་རྒྱ་སྒོར་ཁྲི་༢༥༠ བཏང་ནས་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྔོན་མའི་བཞུགས་ཡུལ་ཉམས་གསོ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཡང་ཉེ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ནང་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་མཆོད་བཤམས་བྱེད་ཆོག་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་ཀྱིན་འདུག གནས་ཚུལ་འདི་དག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་སླེབས་སྲིད་ལ། འདི་ནི་བཙན་བྱོལ་གཞུང་གིས་རྒྱ་གཞུང་དང་གྲོས་མོལ་གྱི་གོ་སྐབས་ཡོང་བའི་རེ་བ་སླེབས་ཆེད་འཆར་འགོད་བྱེད་ཀྱིན་པ་ཞིག་ཡིན། ཅེས་བརྗོད་མྱོང་

བོད་རེ་བས་ཕོངས། རྒྱ་དོགས་པས་ཕོངས་ཟེར་བའི་གཏན་དཔེ་འདི་ནི་ག་དུས་ཤིག་ནས་བོད་པ་ཚོའི་ངག་རྒྱུན་དུ་དར་མིན་ལ་གསལ་བོ་བརྗོད་རྒྱུ་མེད་ཅིང་། གཏམ་དཔེ་འདིའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱང་གསལ་བོ་མི་ཤེས། འོན་ཀྱང་ངས་ཤེས་པ་ནི་གཏམ་དཔེ་འདི་བོད་པ་ཚོའི་སྐད་ཆའི་ཁྲོད་རྒྱུན་དུ་བརྗོད་ཀྱིན་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། སུན་སྣང་མེད་པར་ཡང་བཤད་དང་བསྐྱར་བཤད་ཐེངས་མང་བྱེད་ཀྱིན་པའི་གཏམ་དཔེ་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་ཡིན། ད་དུང་འདས་པའི་དུས་རབས་ཕྱེད་ཙམ་གྱི་རིང་ལ་གཏམ་དཔེ་འདི་བསྐྱར་ཟློས་ཐེངས་མང་བྱས་མྱོང་ཡོད་དེ། རྒྱུ་མཚན་ནི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་གཏམ་དཔེ་འདིའི་བསྟན་དོན་དང་དོན་དངོས་སུ་གྱུར་བས་ཡིན། འོན་ཀྱང་ངའི་རེ་བར་མུ་མཐུད་གཏམ་དཔེ་འདི་དོན་དངོས་སུ་གྱུར་བའི་སྐྱོ་གར་དག་མཐོང་མི་དགོས་པ་དེ་ཡིན།

གང་ལྟར་གནད་འགག་གི་དུས་སྐབས་སུ། ཁུ་སིམ་པོར་འདུག་པ་ལྟར་མ་ཡིན་པར། རྟོག་དཔྱོད། བཤིབ་བསྡུར་བྱེད་དགོས་པ་ལས། མགོ་འཐོམ་ཧོལ་རྒྱུག་བྱས་པ་ཡིན་ན་འབྲས་བུ་ཅི་ཞིག་འབྱུང་གིན་པ་ནི་འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔང་རྟགས་ཤིན་ཏུ་མང་། ཉེ་བའི་ལོ་འགའི་སྔོན་དུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཨོ་རྩེད་འགྲན་ཚོགས་གོ་སྒྲིག་ཞུ་སྐབས་རྒྱལ་སྤྱིའི་དོ་སྣང་འདྲེན་པར་ཆེད་དུ་གཉེར་བའི་བོད་རྒྱའི་གྲོས་མོལ་ཐེངས་རེ་རེའི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱང་སྟོན་རླུང་གིས་བདས་པ་ལྟར་ལག་པ་སྟོང་བ་ལས་ཅི་ཡང་ལྷག་མེད་པའི་ཉམས་མྱོང་བརྗེད་སོང་བ་ཡིན་ནམ། ངའི་སྙིང་ཉེ་བའི་བོད་ཚོ།

སྒྱུར་པ་པོའི་མཆན། རྩོམ་ཡིག་འདི་ལ་དམིགས་བསལ་ཁ་བྱང་མི་འདུག་མོད། ངས་ནི་རྩོམ་པ་པོ་འོད་ཟེར་ལགས་ཀྱི་སྐད་ཆ། ཞེས་ཁ་བྱང་ཁོ་ནའི་དོད་དུ་བཀོད་པ་ཡིན།

རྩོམ་ཡིག་འདི་འོད་ཟེར་ལགས་ཀྱི་ངོ་དེབ་སྟེང་དེ་རིང་ཕྱི་ཚེས་༢༣ ཉིན་གསར་དུ་བཀོད་བྱུང་བས་དེ་མ་ཐག་བམ་ཀློག་ཙམ་བྱས་ཏེ་དོན་བསྒྱུར་བྱས།
ཤག་སྒང་པ།
༢༠༡༣/༠༦/༢༤ ཉིན་འདོན་སྤེལ་བྱས།
རྒྱ་གཞུང་གི་གུ་ཡངས་ལ་བསྔགས་སོ།།

ཤིན་ཏུ་ལེགས།
གསལ་ལེ་རྒྱལ།
༢༠༡༣/༠༦/༢༣ ཉིན་འདོན་སྤེལ་བྱས།
(བྲག་དཀར་རྡོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་) རྡོང་མི་དམངས་ཞེས་ན་ཅི་རེད། (ད་ནས་བཟུང་༸གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་(ཆེས་)སྐུ་པར་སྒྲིག་གཤོམ་བྱེད་ཆོག་པ་དང) ད་ལྟའི་བར་དུ་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་སྐུ་པར་སྒྲིག་གཤོམ་བྱེད་ཆོག་དང་མི་ཆོག་ཅེས་སུས་བཀག་འགོག་བྱས་བ་རེད་དམ། ( ཉེ་ལམ་ཞིག་གིས་)། (མཚན་སྨད་ཞུས་པ་སོགས་ནི་ནོར་ཁྲལ་ཡིན་པ་དང་)།
ཚིག་འདི་དག་གིས་དོན་ཅི་ཞིག་སྟོན་གྱིན་ཡོད་བ་རེད། དོན་སྟོན་མི་ཐུབ་པའི་ཡིག་ཚོགས་འདི་དག་ལ་གསར་འགྱུར་གྱི་ནུས་བ་ཡོད་དམ། དངོས་གནས་ཡིད་ཐང་འཆད། ཆང་འཐུང་ཞིག་གིས་རྩེད་མོའི་ཚུལ་དུ་བྲིས་ཏེ་མི་མང་ལ་མཐོང་ཆུང་བྱས་བ་ཨེ་རེད། འདི་ལྟར་འབྲི་བ་ལས་དྲ་སྒོ་བརྒྱབས་ན་ཡག་ས་རེད། དཀོན་མཆོག་གསུམ། དྲང་མོར་བཤད་པ་ཡིན།
སྦྲ་ནག
༢༠༡༣/༠༦/༢༣ ཉིན་འདོན་སྤེལ་བྱས།
ཉེ་ཆར་འཕྲིན་ཕྲན་སོགས་སུ་༧་གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་(((ཞུ་མི་དགོས་པ))))་ཞེས་བཀོད་འདུག་ཅིང་འདིར་((((མི་ཆོག་པ)))་ཞེས་གསལ་འདུག་པས་འདིའི་བར་མི་མཐུན་པ་ཆེ་ན་གང་བདེན་པ་ཡིན་མིན་ཤེས་མ་བྱུང་
བོད་དགའ།
༢༠༡༣/༠༦/༢༣ ཉིན་འདོན་སྤེལ་བྱས།
འདི་ནི་ཆེས་བཀྲིས་པའི་གཏམ་བཟང་ཞིག་རེད། མུ་མཐུད་བོད་ཁུལ་ཡོངས་སུ་ལག་བསྟར་དེ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ན་དུས་དེ་ནས་བཟུང་འཛམ་གླིང་སྟེང་རྒྱ་ནག་ཅེས་མིང་ཡོད་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གཞི་ནས་ཆགས་རྒྱུ་རེད།
གནས་ཚང་
༢༠༡༣/༠༦/༢༣ ཉིན་འདོན་སྤེལ་བྱས།
ད་ཡིན་ན། གོང་ས་མཆོག་གི་ཡང་སྲིད་ལ་ལག་པ་འཆིང་བའི་སྲིད་ཇུས་ལག་བསྟར་གྱི་འགོ་བརྩམས་ཟིན་པ་རེད།
ཀརྨ་རྡོ་རྗེ།
༢༠༡༣/༠༦/༢༣ ཉིན་འདོན་སྤེལ་བྱས།
དེང་ཕྱིན་དགོན་སྡེ་ཁག་ཏུ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་བཤམ་ཆོག་པ་དང་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་མི་བྱེད་པ་སོགས་བསྒྲགས་པ་ལྟར་དངོས་བདེན་ཡིན་ན། བོད་ནང་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཉི་མ་གསར་པ་ཅིག་གསར་པ་ཤར་བ་རེད་ཅེས་ཟེར་ན་མི་འགྲིགས་པ་མེད་སྙམ་ལགས།
རྩྭ་ཐང་གི་གླག་རྒོད།
༢༠༡༣/༠༦/༢༣ ཉིན་འདོན་སྤེལ་བྱས།
ཉེ་ཆར་བོད་མདོ་སྨད་ཕྱོགས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་གཡོ་རྒྱུའི་བསྒྲགས་ཡིག་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་འདི་ལ་ཡིད་ཆེས་མ་བྱེད་
ཉེར་གཅིག་པའི་ཅོང་བརྡ།
༢༠༡༣/༠༦/༢༣ ཉིན་འདོན་སྤེལ་བྱས།
བོད་མི་རྣམས་ལ་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ།
ལྷག་པ་ཚེ་རིང༌།
༢༠༡༣/༠༦/༢༣ ཉིན་འདོན་སྤེལ་བྱས།
སྐད་ཆ་ལ་རྒྱབ་མདུན་མེད་ན་གནས་ཚུལ་འདི་བཟང་
རིག་པ་འདོན་པ།
རིག་པ་འདོན་ན་ངེས་པར་དུ་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་དགོས།
འདི་ལ་བསྣུན་ཏེ་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་རོགས།